PRIVACY-VERKLARING

De Pioniers hechten veel belang aan uw privacy. We weten dat dit ook voor u zeer belangrijk is.

In het eerste deel van deze privacy-verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens door Dienen vzw, de organisatie die de gegevens voor de Pioniers verwerkt, worden bijgehouden, hoe ze worden gebruikt en hoe u ze kan consulteren, corrigeren en/of wissen. In het tweede deel vindt u het privacy-beleid voor onze websites.

Meer algemene informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

PERSOONSGEGEVENS

De beheerder van de contactgegevens is Pioniers, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, info@pioniers.be

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen enkel gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, beroep en bedrijf, lidmaatschap. Uw mailadres kan gelinkt worden aan informatie die je zelf publiek kenbaar maakt via Facebook of Twitter.

Wanneer u met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, uw mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die u ons zendt via pioniers.be. Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die u met de Pioniers hebt via sociale netwerken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Omwille van de redenen die we hierboven hebben toegelicht, kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op Pioniers, M.Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonlijke gegevens om u, naargelang uw interesses, op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van de Pioniers, u uit te nodigen voor acties, de door u gewenste informatie toe te zenden of om u te contacteren indien u de Pioniers wil helpen of lid wil worden, of om u financiële steun te vragen.

Wettelijke bepalingen

Indien u om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zal deze informatie verwerkt worden overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens (GDPR-wet).

De verwerking gebeurt in het kader van de gerechtvaardigde activiteiten van de Pioniers, als Belgische jeugdbeweging, om haar organisatie verder uit te bouwen. De verwerking heeft betrekking op leden, voormalige leden en personen die regelmatig contact onderhouden met de Pioniers.

Indien u deelneemt aan petities, activiteiten, campagnes of andere acties van de Pioniers, verzamelen wij uw persoonsgegevens enkel indien u ons daarvoor op ondubbelzinnige wijze toestemming geeft. Een uitzondering hierop zijn de kieslijsten die in het kader van de kiescampagnes door de overheid aan ons ter beschikking worden gesteld. Indien u ons financieel steunt, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens en de som van de gegeven steun gedurende vijf jaar bij te houden (KB 26/06/2003 en 27/09/09 m.b.t. boekhoudkundige administratie van verenigingen en de Wet van 4 juli 1989 mbt giften aan politieke partijen).

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Uw gegevens worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. Bij het samenwerken met andere platformen sluiten wij met hen een contract dat hen verbindt zich aan de GDPR wetgeving te houden. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

De Pioniers gebruiken verschillende digitale platformen om onze community van leden, sympathisanten en contacten te beheren. Wij zullen met alle leveranciers steeds een verwerkersovereenkomst sluiten.

Bij gebruik van niet-Europese leveranciers zal steeds geopteerd worden voor leveranciers uit landen waarvoor de Europese Commissie heeft geoordeeld dat er een passend beschermingsniveau van toepassing is (zoals bijvoorbeeld Zwitserland). Indien zo’n adequaatheidsbesluit ontbreekt, zullen de Pioniers er steeds op toekijken dat de leverancier passende waarborgen biedt voor de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw rechten als betrokkene afdwingbaar zijn.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie voorzijde identiteitskaart met onherkenbare foto) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pioniers M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel of via mail, gratis een schriftelijk overzicht bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Op eenvoudig verzoek wissen wij uw gegevens volledig.

Bij elke nieuwsbrief die u van de Pioniers ontvangt, kan u zich automatisch uitschrijven. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Beheer en beveiliging

We bewaren je persoonsgegevens  niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld werden of dan de wet vereist.

Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn en we geen wettelijke bewaarplicht meer hebben, worden ze verwijderd uit onze databank. Mocht dat niet mogelijk blijken, worden ze minstens geanomiseerd.

De persoonsgegevens van leden van de Pioniers worden tot maximaal 30 jaar na het einde van het lidmaatschap bewaard. 

Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft. De Pioniers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

De Pioniers nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https://) om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Pioniers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van de Pioniers via info@pioniers.be.

De Pioniers zijn  niet verantwoordelijk en kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet respecteren van de privacywetgeving door niet Pioniers-sites waarnaar Pioniers-websites verwijzen of doorlinken.

WEBSITE

Wanneer u de website van de Pioniers bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruiksgegevens die nooit worden gelinkt aan uw persoonsgegevens. De bezoekers van de website van de Pioniers blijven dus anoniem. Deze niet persoonlijke gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden de website voortdurend te verbeteren.

Toegankelijkheid

Er bestaan veel soorten computers, browsers en gebruikers. De beste manier om voor iedereen toegankelijke websites te bouwen, is conformering aan de wereldwijde standaarden van het Word Wide Web Consortium (W3C). De code waarin de opmaak van onze site is vastgelegd (CSS) voldoet aan de laatste standaarden (CSS3). Waar browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, enz.) webpagina's niet weergeven volgens deze standaarden, proberen we daaraan tegemoet te komen.

Binnen de grenzen van onze mogelijkheden houden wij maximaal rekening met bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap. Heb je in dit opzicht aanmerkingen op onze website(s), meld het dan alsjeblieft aan de webmaster. Honderd procent toegankelijkheid voor honderd procent van de bezoekers zal echter – naar wij vrezen – voorlopig nog een wensdroom blijven.

Beveiliging

De Pioniers doen haar uiterste best ervoor te zorgen dat via haar websites geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) uw computer bereikt.

Cookies

Voor de goede werking van onze site is het nodig dat er soms cookies worden geplaatst. Meer weten over ons cookiebeleid.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, documenten en foto’s op deze website vallen onder een Creative Commons by-nc-nd 2.0 licentie. Gehele of gedeeltelijke reproductie van dit materiaal is toegestaan mits bronvermelding. Wijzigingen of commercieel gebruik zijn niet toegestaan. Gerichte beelden van personen kunnen enkel met toestemming van de betrokken personen bewaard en gebruikt worden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Pioniers leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen de Pioniers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De Pioniers kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Pioniers geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Pioniers kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Pioniers verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.